پيش بارگذار بروك

مشتریان و همکاران گرامی ما را در صفحه اینستاگرام دنبال کنید.

مشتریان و همکاران گرامی ما را در صفحه اینستاگرام دنبال کنید.

مشتریان و همکاران گرامی ما را در صفحه اینستاگرام دنبال کنید.

مشتریان و همکاران گرامی ما را در صفحه اینستاگرام دنبال کنید.

 
ردیف نام فایل حجم فایل دانلود
F A T E K
۱ نرم افزار Winprolader جهت برنامه نویسی FATEK PLC نسخه ۳.۳ ۳۱۵۳ KB
دانلود
۲ نرم افزار FV-Designer جهت برنامه نویسی FATEK HMI سری های ۵P و ۲P نسخه ۱.۵.۷۶V ۴۲۱۳۲۵ KB
دانلود
۳ نرم افزار ۵.۶۸B1 OS File Ver جهت پشتیبانی ماژول های جدید مانند B1-6TC ۲۰۹ KB
دانلود
۴ نرم افزار مبدل پورت USB به سریال OMEGA ۵۰۷۴ KB
دانلود
۵ program PLC U2C نرم افزار کابل ۲۰۳۵ KB
دانلود
۶ نرم افزار برنامه نویسی ماژول FBS-CBCAN ۹۹۳ kB
دانلود
۷ نرم افزار PM Designer جهت برنامه نویسی FATEK HMI سری های (FV-FT-FK) نسخه ۱.۲.۹۸ ۷۶۵۷۲ KB
دانلود
۸ نرم افزار ارتباط ریموت ( VNC ) با ۵HMI P بر روی PC ۲۰۶۸ KB
دانلود
۹ FBs OS File Ver4.8 ۲۹۲ KB
دانلود
۱۰ نرم افزار Easy Web Designer جهت کن رتل توىسط Web و ماژول FBS-CBEH ۲۲۹۱ KB
دانلود
۱۱ نرم افزار PM Designer جهت برنامه نویسی FATEK HMI نسخه ۲.۰.۶.۱۹ بخش ۱ از ۲ ۸۱۹۲۰ KB
دانلود
۱۲ نرم افزار PM Designer جهت برنامه نویسی FATEK HMI نسخه ۲.۰.۶.۱۹ بخش ۲ از۲ ۷۰۵۶۰ KB
دانلود
۱۳ جهت دانلود برنامه های بیشرت و مورد نیاز به سایت www.FATEK.com مراجعه کنید
دانلود
D E l T A
۱۴ نرم افزار برنامه نویسی DOP-Soft V4.00.08.21 DELTA HMI ۸۷۴۸۳۶ KB
دانلود
۱۵ نرم افزار برنامه نویسی WPL-soft v2.48 DELTA PLC ۷۸۲۲۴ KB
دانلود
۱۶ نرم افزار Ether Config جهت برنامه ریزی ماژول Ethernet نسخه ۳.۹ ۶۴۷ KB
دانلود
۱۷ نرم افزار مانیتورینگ DELTA HMI از طریق اندروید V1.0.0.21 eRemote_Android ۳۴۸۸ KB
دانلود
۱۸ نرم افزار مانیتورینگ DELTA HMI توىسط اترنت ۲.۰۰.۱PC ) eRemote V) ۲۴۶۳۵ kB
دانلود
۱۹ درایو مبدل USB به ۴۸۵RS مدل ۶۵۰۰IFD ۳۵۹۸ KB
دانلود
۲۰ نرم افزار برنامه نویسی ISPSoft V3.10 DELTA PLC ۱۳۱۹۱۳۱ kB
دانلود
۲۱ نرم افزار کالیرتاسیون و تنظیمات کارت های لودسل ۱.۱۲LCSoft v ۳۱۰۸ KB
دانلود
۲۲ درایور نصب مبدل USB به ۲۳۲RS , مدل UC-PRG020-12A یا ۶۶۰۱IFD ۳۵۹۷ KB
دانلود
۲۳ جهت دانلود برنامه های بیشرت و مورد نیاز به سایتdeltaww.com مراجعه کنید
دانلود
P A N E L       M A S T E R
۲۴ version2.1.9.05 panel master جهت برنامه نویسی PM Designer نرم افزار ۲۳۵۵۹۵ KB
دانلود
۲۵ version1.2.98.00 panel master جهت برنامه نویسی PM Designer نرم افزار ۳۴۹۷ KB
دانلود
I N V T
۲۶ نرم افزار ۱.۱.۹INVT – STUDIO – V جهت برنامه نویسی اینورترهای INVT ۴۱۷۸۶ KB
دانلود
۲۷ نرم افزار ۲.۱.۷.۳۹VT Desinger – V جهت برنامه نویسی HMI ۱۰۷۴۲۲ KB
دانلود
۲۸ جهت دانلود برنامه های بیشرت و مورد نیاز به سایت www.INVT.com مراجعه کنید
دانلود
E S T U N
۲۹ IUTO – STATION – V1.34 نرم افزار ۱۳۸۸۱ KB
دانلود